Algemene voorwaarden Mobielpodia.nl

1 Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Weijers Party Verhuur, gevestigd te Loo,
aan de Sint Antoniusstraat 11, hierna te noemen Weijers en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

2 Kredietwaardigheid.
Elke met Weijers aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Weijers van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. De huurder zal toestaan dat Weijers zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

3 Waarborgsom.
· De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Weijers een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
· Weijers behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel 16 Opzegging/ontbinding lid 2 bedoeld.
· Weijers is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Weijers heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

4 Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

5 Aansprakelijkheid.
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Weijers niet aansprakelijk. Huurder zal Weijers ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

6 Betaling.
· Betaling dient te geschieden à contant bij aflevering of af magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
· Weijers is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
· Weijers is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
· De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
· Uit het enkele feit dat Weijers zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

7 Duur van de overeenkomst.
· Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld. Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.
· Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

8 Levering en terugbezorging.
· De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Weijers op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan Weijers terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Weijers zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
· Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Weijers een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Weijers op verdere schadevergoeding.
· Tenzij anders overeengekomen verzorgt Weijers het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Weijers het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
· De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst om 08.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden.
· Indien Weijers zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Weijers ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de leveringstermijn te houden. Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.
· Indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan Weijers, een door Weijers te bepalen, schade te betalen. In geval het gehuurde niet wordt terugbezorgd is de schade de objectieve vervanginswaarde van het gehuurde.

9 Verplichtingen huurder.
· De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
· Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich en overeenkomstig de bestemming gebruiken.
· De huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of goedkeuringen.
· Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weijers aan een ander onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
· Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan.
· Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d. in tenten te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.
· Versieringen welke in de tent worden opgehangen, zoals crêpepapier en papieren slingers, dienen zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaken.
· De klant zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van een tent gedurende de hele huurperiode. De klant vrijwaart Weijers voor aansprakelijkheid voor schade aan het voornoemde terrein welke door plaatsing kan ontstaan.
· De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan Weijers mede te delen. Dit dient alleen te gebeuren indien Weijers de tent in opdracht van de klant dient te plaatsen. Laat de klant dit na en blijkt nadien dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen dan is de klant volledig aansprakelijk voor de schade. Bij aanspraken van derden zal de klant Weijers hiervoor vrijwaren.

10 Weersinvloeden.
Weijers behoudt zicht het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Weijers, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De door Weijers reeds ontvangen bedragen zullen worden terugbetaald, echter rente zal niet verschuldigd zijn.

11 Controle op goede staat van goederen.
De huurder wordt geacht direct na ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie worden de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

12 Reparatie.
Indien reparatie noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden. Het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

13 Schade en gebreken.
· De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Weijers te melden. Zonder toestemming van Weijers mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
· Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Weijers slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
· Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
· Weijers is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
· Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

14 Mededelingsverplichtingen huurder.
· Huurder dient Weijers onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Weijers dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
· Wanneer zich een geval voordoet, zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld wordt, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

15 Annulering.
Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd.
· Bij annulering tot 30 dagen voor de ingangdatum 10 % van de totale prijs
· Bij annulering tot 14 dagen voor de ingangdatum 25 % van de totale prijs
· Bij annulering tot 7 dagen voor de ingangdatum 40 % van de totale prijs
· Bij annulering tot 2 dagen voor de ingangdatum 50 % van de totale prijs
· Bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs
De huurder wordt aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten.

16 Opzegging/ontbinding.
· De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden stopgezet. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Weijers. Indien partijen zijn overeengekomen dat Weijers bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
· Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Weijers worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Weijers gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
· Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Weijers bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
· Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is Weijers gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstmarge te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Weijers op verdere schadevergoeding.

17 Vervanging.
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook de gehuurde, goederen aan Weijers terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Weijers een door hem te bepalen schade vergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

18 Wijzigingen.
Wijzigingen aanvullingen van deze overeenkomst zijn slecht geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd gaan.

19 Eigendom.
Het gehuurde blijft ten allen tijde eigendom van Weijers. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.

20 Toepasselijk recht.
Op alle door Weijers gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomst en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

21 Geschillen.
· Op alle overeenkomsten van Weijers is Nederlands recht van toepassing.
· Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Weijers, dan wel, ter keuze van Weijers, van de plaats van vestiging van de huurder.